Logo of the Year

The logo of the Year of Lutosławski – 100/100 Lutosławski is awarded by the Celebration Office to prestigious artistic events and major educational programmes. This logo is in copyright; its use is limited and subject to permission.

To receive the logo, please fill in the Form and accept the Terms of Use. The Office keeps a record of the entities using the logo 100/100 Lutosławski.

Logo of the Year
 
 
 

Organizer's Details

 

Regulamin przyznawania prawa do wykorzystania znaku „Lutosławski 100/100”

§1
 1. Znak słowno-graficzny „Lutosławski 100/100”, zwany dalej „Znakiem”, został stworzony w celu promowania i organizowania przedsięwzięć związanych z obchodami 100. rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego.
 2. Znak jest utworem prawnie chronionym, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują Instytutowi Adama Mickiewicza i Instytutowi Muzyki i Tańca.
 3. Podmiotami uprawnionymi do wyrażania zgody na wykorzystywanie Znaku przez osoby trzecie są
  1. dla przedsięwzięć realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – Instytut Muzyki i Tańca;
  2. dla przedsięwzięć realizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Instytut Adama Mickiewicza;
  3. dla przedsięwzięć organizowanych łącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami – Instytut Muzyki i Tańca.
 4. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Korzystającym”, należy przez to rozumieć podmiot, który uzyskał prawa do wykorzystywania Znaku, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.
§2
 1. O przyznanie prawa do wykorzystywania Znaku mogą ubiegać się osoby prywatne, podmioty publiczne i gospodarcze, organizacje społeczne i inne instytucje zainteresowane promowaniem lub organizowaniem przedsięwzięć związanych z obchodami 100 rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego, zwanych dalej „Obchodami”.
 2. Prawo do wykorzystywania Znaku może być przyznane jedynie do celów związanych z realizacją Roku Lutosławskiego 2013.
 3. Prawo do wykorzystywania Znaku przyznawane jest zawsze nieodpłatnie.
§3
 1. Przyznanie prawa do wykorzystywania Znaku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu zawierający co najmniej informacje na temat prowadzonej działalności i zamierzonego sposobu wykorzystywania Znaku.
 2. Za złożenie ww. wniosków nie pobiera się opłat.
 3. Nie przewiduje się ograniczeń co do liczby podmiotów, którym może być przyznane prawo do wykorzystywania Znaku.
 4. Beneficjenci, którzy otrzymają dotacje na zadania objęte programem „Lutosławski 2013 – Promesa” mogą wykorzystywać Znak bez dodatkowych wniosków, od momentu podpisania stosownej umowy o dotację.
 5. W zakresie działań opisanych w par. 2 ust. 2 prawo do wykorzystywania Znaku przysługuje także Towarzystwu im Witolda Lutosławskiego oraz Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu.
§4
 1. Prawo do wykorzystywania Znaku obejmuje prawo do:
  1. umieszczania Znaku na terenie siedziby Korzystającego;
  2. umieszczania Znaku obok oznaczenia własnego (logo) Korzystającego, wraz z informacją, że Korzystający jest Partnerem Obchodów;
  3. umieszczania Znaku w materiałach Korzystającego promujących wydarzenia związane z Obchodami, łącznie z przekazami reklamowymi w mediach oraz innych służących do komunikacji Korzystającego z otoczeniem, a także podczas wystaw, pokazów i innych imprez związanych z Obchodami;
  4. umieszczania Znaku na stronach internetowych Korzystającego.
 2. Korzystający mają obowiązek dbać o rozmieszczanie Znaku z należytą starannością, w szczególności aby Znak był należycie eksponowany z zachowaniem przejrzystości oraz zgodnie z Księgą Znaku, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.
§5
 1. Znak może być proporcjonalnie zwiększany lub zmniejszany. Nie dopuszcza się zniekształceń Znaku, a także rozdzielania jego elementów.
 2. Nie można usuwać ani zmieniać żadnego z elementów Znaku.
 3. Znak nie może być użyty w sposób godzący w dobre imię Witolda Lutosławskiego, Jego spadkobierców, Instytutu Muzyki i Tańca, Instytutu Adama Mickiewicza, Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego lub Narodowego Instytutu Audiowizualnego.
 4. Korzystający nie może odstępować prawa do wykorzystywania Znaku osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem.
§6
 1. Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Adama Mickiewicza mają prawo odebrania Korzystającemu prawa do wykorzystywania Znaku w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaniechania naruszeń. W takim przypadku, Korzystającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Instytutu Muzyki i Tańca oraz Instytutu Adama Mickiewicza.
 2. W przypadku odebrania prawa do wykorzystywania Znaku lub po wygaśnięciu okresu, na który przyznane zostało to prawo, Korzystający jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania wykorzystywania Znaku w jakikolwiek sposób.
 3. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzję o wykorzystywaniu Znaku podejmuje Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca.