ODO

Instytut Muzyki i Tańca (dalej: Instytut bądź IMIT) będzie gromadził Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach.

Zbierając dane osobowe, Instytut informuje osobę zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych, a przynajmniej przed użyciem danych w określonym celu.

Instytut zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone.  Jeżeli zajdzie taka konieczność, Instytut podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Państwa danych ?

Instytut Muzyki i Tańca
ul. Aleksandra Fredry 8
00-097 Warszawa
NIP : 525-249-03-48
REGON : 142611587

Z kim mogą się Państwo kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Wszelkie zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres mailowy naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@imit.org.pl

Odbiorcy danych

 

Odbiorcami Państwa danych są podmioty, z którymi Administrator współpracuje w zakresie realizacji zobowiązań umownych lub ustawowych, a w szczególności: organy państwowe, obsługa prawna i informatyczna, jak również obsługa pocztowo – kurierska oraz wszelcy inni pracownicy i współpracownicy Administratora.


Przekazywanie danych do krajów trzecich

 

Administrator nie przekazuje danych do krajów trzecich.

Cel przetwarzania

Rodzaj danych mogących podlegać przetwarzaniu

Przysługujące uprawnienia

Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a

Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do zakończenia prowadzenia działalności lub cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

 

 

Komunikacja z Administratorem (kontakt telefoniczny, mailowy, komunikatory mobilne i komputerowe, aplikacje dedykowane)

 • Imię i nazwisko,
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu, ew. dodatkowe dane adresowe),
 • adres e-mail,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego,
 • kraj zamieszkania,

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Osoba, której dane dotyczą korzystająca z dedykowanych przez Administratora aplikacji ma wgląd do swoich danych osobowych poprzez aplikację, z której korzysta.
 2. Jeżeli osoba, której dane dotyczą nie ma możliwości samodzielnego sprostowania danych to prawo takie może wykonać poprzez zgłoszenie żądania na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych.
 3. Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie żądania na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych,
 4. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, ze skutkiem na przyszłość.
 5. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przesyłanie newslettera, ofert drogą elektroniczną i reklamy w celach informacyjnych

 

 • Imię i nazwisko,
 • adres e-mail,

 

 

 

Udział w konkursach oraz wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez Instytut

 • Imię i nazwisko,
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu, ew. dodatkowe dane adresowe),
 • adres e-mail,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego,
 • kraj zamieszkania

 

 

 

 

Aplikowanie na wolne stanowiska pracy

 • Imię i nazwisko,
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu, ew. dodatkowe dane adresowe),
 • adres e-mail,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego,
 • kraj zamieszkania,
 • wykształcenie,
 • doświadczenie zawodowe

Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b

Uwaga ! Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawarcie umowy

Osoby fizyczne:

 • Imię i nazwisko,
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu, ew. dodatkowe dane adresowe),
 • adres e-mail,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego,
 • kraj zamieszkania,
 • PESEL
 • NIP
 • seria i numer dowodu osobistego oraz jego data ważności,
 • stan cywilny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. W zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 list. b Rozporządzenia dane nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego. W pozostałym zakresie, o ile dane zostały podane prawo żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych danych może być wykonane poprzez zgłoszenie żądania na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych.
 2. Żądanie związane z prawem do przenoszenia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie żądania na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych.
 3. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą :

 • Imię i nazwisko,
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu, ew. dodatkowe dane adresowe),
 • adres e-mail,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego,
 • kraj zamieszkania,
 • PESEL
 • seria i numer dowodu osobistego oraz jego data ważności,
 • stan cywilny,
 • NIP
 • REGON
 • adres wykonywania działalności;
 • dane pracowników i współpracowników

Podmioty prowadzące działalność pod firmą

dane pełnomocników, pracowników i współpracowników w tym ich dane kontaktowe przekazane na potrzeby realizacji umowy

Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f

Uwaga ! Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych.

 

 

Egzekucja zobowiązań

Dane wymienione w punktach powyżej niezbędne do prawidłowego dochodzenia roszczeń

 

 • w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie żądania na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych,
 • na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.