Logo Roku

Logo 100-lecia urodzin Andrzeja Panufnika jest przyznawane prestiżowym wydarzeniom artystycznym i ważnym programom edukacyjnym przez Instytut Muzyki i Tańca. Niniejszy znak jest objęty ochroną prawa autorskiego. Jego użycie jest limitowane i wymaga uzyskania zgody.

W celu pozyskania logo, prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz zaakceptowanie regulaminu. Instytut prowadzi dokumentację jednostek używających logo 100-lecia urodzin Andrzeja Panufnika.

Autorem logotypu jest Jem Panufnik.

Logo 100-lecia urodzin Andrzeja Panufnika
 
 
 
Dane organizatora
 

Regulamin przyznawania prawa do wykorzystania znaku „Panufnik Centenary”

§1
 1. Znak słowno-graficzny „Panufnik Centenary”, zwany dalej „Znakiem”, został stworzony w celu promowania i organizowania przedsięwzięć związanych z obchodami 100. rocznicy urodzin Andrzeja Panufnika.
 2. Znak jest utworem prawnie chronionym, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują Jem Panufnik.
 3. Podmiotami uprawnionymi do wyrażania zgody na wykorzystywanie Znaku przez osoby trzecie są
  1. dla przedsięwzięć realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – Instytut Muzyki i Tańca;
  2. dla przedsięwzięć realizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Lady Camilla Panufnik;
  3. dla przedsięwzięć organizowanych bądź współorganizowanych przez Instytut Adama Mickiewicza – IAM.
 4. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Korzystającym”, należy przez to rozumieć podmiot, który uzyskał prawa do wykorzystywania Znaku, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.
§2
 1. O przyznanie prawa do wykorzystywania Znaku mogą ubiegać się osoby prywatne, podmioty publiczne i gospodarcze, organizacje społeczne i inne instytucje zainteresowane promowaniem lub organizowaniem przedsięwzięć związanych z obchodami 100 rocznicy urodzin Andrzeja Panufnika, zwanych dalej „Obchodami”.
 2. Prawo do wykorzystywania Znaku może być przyznane jedynie do celów związanych z realizacją 100 rocznicy urodzin Andrzeja Panufnika.
 3. Prawo do wykorzystywania Znaku przyznawane jest zawsze nieodpłatnie.
§3
 1. Przyznanie prawa do wykorzystywania Znaku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu zawierający co najmniej informacje na temat prowadzonej działalności i zamierzonego sposobu wykorzystywania Znaku.
 2. Za złożenie ww. wniosków nie pobiera się opłat.
 3. Nie przewiduje się ograniczeń co do liczby podmiotów, którym może być przyznane prawo do wykorzystywania Znaku.
§4
 1. Prawo do wykorzystywania Znaku obejmuje prawo do:
  1. umieszczania Znaku na terenie siedziby Korzystającego;
  2. umieszczania Znaku obok oznaczenia własnego (logo) Korzystającego, wraz z informacją, że Korzystający jest Partnerem Obchodów;
  3. umieszczania Znaku w materiałach Korzystającego promujących wydarzenia związane z Obchodami, łącznie z przekazami reklamowymi w mediach oraz innych służących do komunikacji Korzystającego z otoczeniem, a także podczas wystaw, pokazów i innych imprez związanych z Obchodami;
  4. umieszczania Znaku na stronach internetowych Korzystającego.
 2. Korzystający mają obowiązek dbać o rozmieszczanie Znaku z należytą starannością, w szczególności aby Znak był należycie eksponowany z zachowaniem przejrzystości oraz zgodnie z Księgą Znaku, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.
§5
 1. Znak może być proporcjonalnie zwiększany lub zmniejszany. Nie dopuszcza się zniekształceń Znaku, a także rozdzielania jego elementów.
 2. Nie można usuwać ani zmieniać żadnego z elementów Znaku.
 3. Znak nie może być użyty w sposób godzący w dobre imię Andrzeja Panufnika, Jego spadkobierców, Instytutu Muzyki i Tańca, Instytutu Adama Mickiewicza.
 4. Korzystający nie może odstępować prawa do wykorzystywania Znaku osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem.
§6
 1. Lady Camilla Panufnik oraz Instytut Muzyki i Tańca mają prawo odebrania Korzystającemu prawa do wykorzystywania Znaku w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaniechania naruszeń. W takim przypadku, Korzystającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Instytutu Muzyki i Tańca oraz Lady Camilli Panufnik
 2. W przypadku odebrania prawa do wykorzystywania Znaku lub po wygaśnięciu okresu, na który przyznane zostało to prawo, Korzystający jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania wykorzystywania Znaku w jakikolwiek sposób.
 3. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzję o wykorzystywaniu Znaku podejmuje Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca.