Logo Roku

Logo Roku Kolberga („Kolberg 2014”) jest przyznawane prestiżowym wydarzeniom artystycznym, naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim przez Biuro Obchodów Roku Kolberga oraz wszystkim Beneficjentom programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kolberg 2014 – Promesa”. Niniejszy znak jest objęty ochroną prawa autorskiego. Jego użycie jest limitowane i wymaga uzyskania zgody IMIT.

W celu pozyskania logo, prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz zaakceptowanie regulaminu. Biuro prowadzi dokumentację jednostek używających logo Roku Kolberga.

Autorem logotypu jest Wojciech Janicki. Praca została wyłoniona w formie konkursu.

Logo Roku Kolberga
 
 
 
Dane organizatora
 

Regulamin przyznawania prawa do wykorzystania znaku „Kolberg 2014”

§1
 1. Znak słowno-graficzny „Kolberg 2014”, zwany dalej „Znakiem”, został stworzony w celu promowania i organizowania przedsięwzięć związanych z obchodami 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga.
 2. Znak jest utworem prawnie chronionym, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują Instytutowi Muzyki i Tańca.
 3. Jedynym podmiotem uprawnionymi do wyrażania zgody na wykorzystywanie Znaku przez osoby trzecie jest Instytut Muzyki i Tańca.
 4. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Korzystającym”, należy przez to rozumieć podmiot, który uzyskał prawa do wykorzystywania Znaku, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.
§2
 1. O przyznanie prawa do wykorzystywania Znaku mogą ubiegać się osoby prywatne, podmioty publiczne i gospodarcze, organizacje społeczne i inne instytucje zainteresowane promowaniem lub organizowaniem przedsięwzięć związanych z obchodami 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga, zwanych dalej „Obchodami”.
 2. Prawo do wykorzystywania Znaku może być przyznane jedynie do celów związanych z realizacją Roku Kolberga 2014.
 3. Prawo do wykorzystywania Znaku przyznawane jest zawsze nieodpłatnie.
§3
 1. Przyznanie prawa do wykorzystywania Znaku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu zawierający co najmniej informacje na temat prowadzonej działalności i zamierzonego sposobu wykorzystywania Znaku.
 2. Za złożenie ww. wniosków nie pobiera się opłat.
 3. Nie przewiduje się ograniczeń co do liczby podmiotów, którym może być przyznane prawo do wykorzystywania Znaku.
 4. Beneficjenci, którzy otrzymają dotacje na zadania objęte programem „Kolberg 2014 – Promesa” mogą wykorzystywać Znak bez dodatkowych wniosków, od momentu podpisania stosownej umowy o dotację.
 5. W zakresie działań opisanych w par. 2 ust. 2 prawo do wykorzystywania Znaku przysługuje także Instytutowi Oskara Kolberga, Muzeum Wsi Radomskiej, Instytutowi Sztuki PAN, Związkowi Kompozytorów Polskich, Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina, Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu, Forum Muzyki Tradycyjnej, Polskiemu Towarzystwu Ludoznawczemu, Muzeum Wsi Radomskiej, Polskiemu Radiu i Stowarzyszeniu Twórców Ludowych.
§4
 1. Prawo do wykorzystywania Znaku obejmuje prawo do:
  1. umieszczania Znaku na terenie siedziby Korzystającego;
  2. umieszczania Znaku obok oznaczenia własnego (logo) Korzystającego, wraz z informacją, że Korzystający jest Partnerem Obchodów;
  3. umieszczania Znaku w materiałach Korzystającego promujących wydarzenia związane z Obchodami, łącznie z przekazami reklamowymi w mediach oraz innych służących do komunikacji Korzystającego z otoczeniem, a także podczas wystaw, pokazów i innych imprez związanych z Obchodami;
  4. umieszczania Znaku na stronach internetowych Korzystającego.
 2. Korzystający mają obowiązek dbać o rozmieszczanie Znaku z należytą starannością, w szczególności aby Znak był należycie eksponowany z zachowaniem przejrzystości oraz zgodnie z Księgą Znaku, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.
§5
 1. Znak może być proporcjonalnie zwiększany lub zmniejszany. Nie dopuszcza się zniekształceń Znaku, a także rozdzielania jego elementów.
 2. Nie można usuwać ani zmieniać żadnego z elementów Znaku.
 3. Korzystający nie może odstępować prawa do wykorzystywania Znaku osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem.
§6
 1. Instytut Muzyki i Tańca ma prawo odebrania Korzystającemu prawa do wykorzystywania Znaku w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaniechania naruszeń. W takim przypadku, Korzystającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Instytutu Muzyki i Tańca.
 2. W przypadku odebrania prawa do wykorzystywania Znaku lub po wygaśnięciu okresu, na który przyznane zostało to prawo, Korzystający jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania wykorzystywania Znaku w jakikolwiek sposób.
 3. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzję o wykorzystywaniu Znaku podejmuje Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca.