Program wsparcia przekwalifikowania zawodowego tancerzy – stypendia – II edycja

13 stycznia 2017

Cele programu:

Celem Programu jest wspieranie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w Polsce w procesie identyfikowania własnego potencjału zawodowego i planowania rozwoju zawodowego poza zawodem tancerza wykonawcy oraz w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do rozpoczęcia drugiej ścieżki kariery zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej.

Opis:

W ramach Programu tancerze mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji  doradców zawodowych i psychologa, bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach  oraz otrzymać stypendium na realizację indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego, przygotowanych we współpracy z doradcą zawodowym (pokrycie kosztów studiów/kursów/warsztatów/staży i praktyk; dojazdu i noclegu; kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz, w szczególnych przypadkach, kosztów utrzymania w trakcie realizacji projektu przekwalifikowania.

 

Stypendia:

Maksymalna wysokość stypendium na realizację całego indywidualnego Projektu z zakresu przekwalifikowania zawodowego określona zostanie w Regulaminie każdej edycji Programu.

W ramach Programu dofinansowana jest realizacja indywidualnego Projektu z zakresu przekwalifikowania zawodowego, rozłożonego minimalnie na okres 3 miesięcy i maksymalnie na okres 44 miesięcy, przy czym w wypadku Projektów realizowanych w trybie wieloletnim dofinansowanie na 2., 3.,  4. i 5. rok kalendarzowy przyznawane jest w formie promesy,  a następnie wypłacane zgodnie z harmonogramem określonym w umowie zawartej pomiędzy Beneficjentem a Instytutem Muzyki i Tańca, po zaakceptowaniu przez IMiT rozliczenia merytorycznego i finansowego działań zrealizowanych w poprzednim roku.

 

Terminy naboru w ramach II edycji Programu:

I nabór: do 15 marca 2017;
II nabór: do 30 maja 2017;
III nabór: do 15 września 2017

 

Osoby odpowiedzialne za realizację Programu:

Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca
Marta Michalak – kierownik projektów, departament tańca Instytutu Muzyki i Tańca

Koordynator Programu:

Monika Kaszewska
reorientacja@imit.org.pl
tel. 22 829 20 29

 

Do pobrania:

REGULAMIN

Wyjaśnienie dodatkowe do regulaminu

 

Załączniki:

Formularz aplikacyjny

Wzory oświadczeń

Opinia doradcy

Budżet projektu

 

Rozliczenie:

Formularz rozliczenia merytorycznego

Raport finansowy

Spis dokumentów księgowych

 

PROTOKÓŁ z obrad komisji, I nabór

PROTOKÓŁ z obrad komisji, II nabór

PROTOKÓŁ z obrad komisji, III nabór

PROTOKÓŁ dodatkowy z obrad komisji, III nabór

Brak zdjęcia